Część I — przykład z zajęć (1)

#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-

a = 145 # zmienna typu całkowitego (int)
rzeczywista = 3.14 # zmienna typu rzeczywistego
log = True
log2 = False

znak = „0”

print(znak,ord(znak))

lancuch = „Ala ma kota”
print(lancuch)
print(lancuch.split()) # Przykład metody

print(„Witaj Świecie!”,a)

f = 1.123456789

# Operacje wyjścia
print(„Wartość zmiennej a:”,a,”zmienna f:”,f)
print(„Wartość zmiennej a:”,a,”zmienna f:”,f, sep=””)
print(„Wartość zmiennej a:”,a,”zmienna f:”,f, sep=”\n”)

# C#
print(„Wartość zmiennej a: {0} zmienna f: {1}”.
format(a,f))
print(„Wartość zmiennej a: {0} zmienna f: {1:5.2f}”.
format(a,f))
print(„{0:6.2f}\n{0:6.2f}\n{1:6.2f}\n{2:6.2f}”.format(3.1456,f,56.2235))

# JAVA
print(„Wartość zmiennej a: %d zmienna f: %f” % (a,f))

# Operacja wejścia

print(„Przed wczytaniem „+str(a))

#a=input(„Podaj nową wartość a”) # a będzie str
#a=float(input(„Podaj nową wartość a”)) # a będzie float
a=int(input(„Podaj nową wartość a”)) # a będzie int

print(„Po wczytaniu „+str(a))

#Operatory
# arytmetyczne

war1 = 5
war2 = 2

wynik = war1+war2
print(wynik)

wynik = war1-war2
print(wynik)

wynik = war1*war2
print(wynik)

wynik = war1/war2
print(wynik)

wynik = war1//war2
print(wynik)

wynik = war1%war2 # Reszta z dzielenia
print(wynik)

war1=war1+war2
#war1+=war2

”’Napisać program służący do konwersji wartości temperatury podanej w stopniach
Celsjusza na stopnie w skali Fahrenheita
(stopnie Fahrenheita = 1.8 * stopnie Celsjusza + 32.0)”’

stopnieC = float(input(„Podaj temperaturę (st. C)”))
stopnieF = 1.8*stopnieC+32
print(„Temperatura „,stopnieC,” st. C”)
print(„Temperatura „,stopnieF,” st. F”)
#a=a**b # a do potęgi b

# logiczne

#or – LUB (|| | lub +)
#and – I (&& & i *)
#not – NIE (przeczenie, odwrotność)
a = 10
print(a>10)
print(a<10) print(a>=10)
print(a<=10) print(a!=10) print(a==10) a=4 b=5 print(a,">„,b , a>b)
print(a,”<",b , a=”,b , a>=b)
print(a,”<=",b , a<=b) print(a,"!=",b , a!=b) print(a,"==",b , a==b) print(5=10:
print(a)
else:
print(„10”)

if 5<=a<=10: print("Liczba jest z zakresu") elif a>10:
print(„Liczba nie jest z zakresu (za duża)”)
else:
print(„Liczba nie jest z zakresu (za mała)”)
print(„A to wyświetlę zawsze”)

#Pętle

a = 5

while a<10: print(a, a**2) a+=1 else: print("Koniec") for i in range(1,11,2): print(i, i**2) for i in "Ala ma kota": print(i) ''' Napisać program, który wczytuje od użytkownika liczbę całkowitą dodatnią n, a następnie wyświetla na ekranie wszystkie potęgi liczby 2 nie większe, niż podana liczba. ''' n=int(input("Podaj liczbę dodatnią")) potega=1 while potega <= n: print(potega) potega*=2