Cześć I — przykłady z zajęć (3)

#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-

l = [1,2,3]
l2 = [„a”,”x”,3]

l3 = l2*3
print(l3)

l=[0]
l=l*100
print(l)

l = [x for x in range(10) if x%3==0]
print(l)

l = [„Ala”, „Asia”, „Ola”, „Ewa”, „Ela”]
l = [el for el in l if „la” in el ]
print(l)

l = [„Ala”, „Asia”, „Ola”, „Ewa”, „Elan”]
l = [el for el in l if el.endswith(„la”) ]
print(l)

l = [2,4,62.3,”Ola”]

def sumaListy(lista):
suma = 0
for el in lista:
try:
suma += el
except:
pass
#print(„Nie dodano: „,el)
return suma

def sumaList(l1, l2):
suma = sumaListy(l1)
suma += sumaListy(l2)
return suma

print(sumaList([1,2,3],[5,6]))

wartosc = sumaListy([1,2,3])
print(wartosc)
print(sumaListy(l))
print(sumaListy(l[2:]))
print(sumaListy(l[3:]))

s = „Ala ma kota”
if „mam” in s:
print(s.index(„mam”))

from random import randint

”’
in: lista liczn
out: średnia, median
”’
def analiza(lista):
srednia = sum(lista)/len(lista)
sortL=lista[:]
sortL.sort()
mediana = sortL[len(sortL)//2]
if len(sortL)%2==2:
mediana = (mediana+sortL[len(sortL)//2-1])/2
return srednia,mediana

l = [ randint(1,50) for x in range(10)]
print(l)
sr, med = analiza(l)
print(l)
print(„Śr:”, sr, „med:”,med)

def suma(liczba, lista):
s = liczba+sum(lista)
liczba=11
lista[0]=11
return s

liczba = 5
l = [1,10,4]

print(suma(liczba,l))
print(liczba)
print(l)

slo = {„klucz”:14}
slo[1]=”Test”
print(slo)
slo[2]=”Test”
print(slo)
slo[2]=123
print(slo)

if 1 in slo:
print(„Klucz 1 istnieje”)

print(slo.items())
print(slo.keys())
print(slo.values())

for el in slo:
print(„Klucz: „,el)
print(„wartość: „,slo[el])

lan = „Ala ma 3 koty, 12 psów i 2 świnki morskie”
lan=lan.lower()

def liczZnaki(lan):
znaki = {}

for zn in lan:
if zn in znaki:
znaki[zn]+=1
else:
znaki[zn]=1

for el in znaki:
print(el,”:”,znaki[el])

###############################################3
# PLIKI
###############################################3

# r – odczyt
# r+
# w – zapis
# w+
# a – dopisywanie
# a+
# x – zapis (musi istnieć)
# x+

plik = open(„zajecia20200919.py”,’r’)
calyplik = plik.read()
#print(calyplik)
#liczZnaki(calyplik)
#plik.seek(0)
plik.close()

plik = open(„zajecia20200919.py”,’r’)
linia = plik.readline()
#print(linia)
#linia = plik.readline()
#print(linia)
plik.close()

plik = open(„zajecia20200919.py”,’r’)
linie = plik.readlines()
plik.close()

#print(linie)
linie = [l.strip() for l in linie if len(l)>30]
print(linie)

import sys
print(sys.argv)

import os
pliki = os.listdir(„python_arff”)
for el in pliki:
print(el, os.path.isfile(„python_arff/”+el))

pliki = os.listdir(„python_arff”)
pliki = [plik for plik in pliki if os.path.isfile(„python_arff/”+plik)]
print(pliki)

pliki = [„python_test/”+p for p in os.listdir(„python_test”) if os.path.isfile(„python_test/”+p)]
print(pliki)

calosc=[]
for nazwaPl in pliki:
# plik = open(nazwaPl,’r’)
# calosc += plik.readlines()
#plik.close()
calosc += open(nazwaPl,’r’).readlines()

calosc = [l.strip().split() for l in calosc]
print(calosc)

lan = „Ala ma kota”
l = lan.split()
print(l)
l = lan.split(‚ma’)
print(l)

plik = open(„ala.txt”, ‚w’)
wiek = 29
plik.write(„To jest test zapisu „+str(wiek)+”\n”)
plik.write(„Txxxx\nxzcxzcz\n”)

plik.close()

plik = open(„zajecia20200919.py”,’r’)
linie = plik.readlines()
plik.close()
linie = [l for l in linie if len(l)>30]
plikWy = open(„test.txt”,’w’)
for l in linie:
plikWy.write(l)
plikWy.close()