Konfiguracja serwera i instalacja Drupala

Instalacja Drupala, podejście drugie (serwer uczelniany).

Pierwsze połączenie z serwerem

W celu połączenia się z serwerem należy uruchomić program PuTTY, a następnie wpisać odpowiedni host serwera (dydaktyk.ue.katowice.pl):

Po podaniu swojego loginu wyświetlony zostaje komunikat wymuszający zmianę hasła. Najpierw należy wpisać aktualne, przydzielone hasło, a następnie dwukrotnie podać nowe hasło:

Po wykonaniu tej koniecznej czynności można sprawdzić zawartość katalogu, zmienić położenie itd. Do podstawowych poleceń należą:

ls          // wyświetlenie zawartości katalogu
ls -l        // wyświetlenie zawartości katalogu wraz z prawami dostępu
cd nazwa_katalogu  // otwarcie katalogu 'nazwa_katalogu'
cd ..        // cofnięcie się do katalogu nadrzędnego

Początkowo, na wszystkich kontach stworzony jest katalog ‚public_html’, w którym umieszcza się dane, do których będzie możliwy dostęp np. poprzez przeglądarkę:

Kopiowanie plików na serwer

Po pierwszym zalogowaniu można przejść do kopiowania plików na serwer. W przypadku serwera dydaktyk.ue.katowice.pl oraz systemu Drupal, należy pamiętać, że nie można zainstalować najnowszej wersji systemu. Zalecam więc pobrać wersję 6.XX.

Następnie należy uruchomić program umożliwiający sprawne kopiowanie plików na serwer. Można do tego zastosować TC. Po uruchomieniu programu, należy dodać nowe połączenie sieciowe:

Następnie należy połączyć się z serwerem, wejść do katalogu ‚public_html’ i skopiować do niego katalog (lub zawartość katalogu – wedle Państwa życzenia – drupal (wcześniej ściągnięta wersja instalacyjna systemu Drupal):

Ustawienie praw dostępu

Po przekopiowaniu danych i próbie otwarcia odpowiedniej strony w przeglądarce zostanie wyświetlony komunikat o braku wystarczających uprawnień:
Brak dostępu

Należy w tym celu ponownie zalogować się na serwer z zastosowaniem programu PuTTY, a następnie zmienić prawa dostępu do Państwa katalogów na ‚701’. W tym celu należy wykonać następujące polecenia:

cd ..
chmod 701 nazwakonta

Powinno to wyglądać w ten sposób:

Instalacja Drupala

Po wykonaniu powyższych czynności, kolejna próba otwarcia strony z Drupalem powinna zakończyć się powodzeniem:

Należy również pamiętać o zmianie praw do katalogu ‚/sites/default’ na ‚777’, aby móc dokonać instalacji systemu. Można to wykonać przy zastosowaniu TC. Wybrać odpowiednią ścieżkę, zaznaczyć cały katalog, dla którego mają zostać zmienione uprawnienia, a następnie z menu wybrać ‚Pliki -> Zmień atrybuty…’, a tam we wszystkich trzech kolumnach zaznaczyć ‚Zapis’, ‚Odczyt’ i ‚Wykonanie’:

Teraz należy przejść przez wszystkie kroki instalacji, podobnie jak w przypadku instalacji na serwerze wirtualnym. Tym razem nie trzeba tworzyć bazy danych (jest już stworzona). Nazwa użytkownika bazy danych jest taka sama, jak do serwera, pierwotne hasło zostanie Państwu podane na zajęciach, natomiast nazwa bazy danych, to db_nazwauzytkownika.

W trakcie instalacji i problemów z plikiem ‚/sites/default/default.settings.php’ należy utworzyć jego kopię i zmienić nazwę (wszystko w TC) na ‚/sites/default/settings.php’ oraz raz jeszcze przypisać do niego uprawnienia ‚777’ (po zaznaczeniu pliku: ‚Pliki -> Zmień atrybuty…’). Po wykonaniu instalacji przywracamy pierwotne uprawnienia dla tych plików, czyli ‚644’.