JAVA – zapisywanie, dopisywanie i odczytywanie obiektów (pliki)

Zapisywanie, dopisywanie i odczytywanie pojedynczych obiektów z pliku / do pliku oraz odczytywanie wielu obiektów z pliku w języku JAVA bez zastosowania kolekcji (z założeniem, że liczba obiektów jest nie większa niż — tutaj 100):

 
 
package klasy;
 
import java.io.*;
/**
 *
 * @author Natalia Potoczniak
 */
//  implements Serializable Trzeba dodać wszędzie, aby móc
//              zapisywać obietky do pliku.
class Towar implements Serializable{
  private String nazwa;
  private float cena;
  public Towar(String nazwa,float cena){
    this.nazwa=nazwa;
    this.cena=cena;
  }
  public Towar(){
    nazwa="brak";
    cena=0.0f;
  }
  public void zmiencene(float cena){
    this.cena=cena;
  }
  public float dajCene(){
    return cena;
  }
 
  public void zmiennazwe(String nazwa){
    this.nazwa=nazwa;
  }
  public String dajNazwe(){
    return nazwa;
  }
  public void odcz(){
    System.out.format("towar: %s, cena: %.2f \n", nazwa, cena);
  }
 
  @Override
  public String toString(){
    return String.format("towar:%s,cena: %.2f \n",nazwa,cena);
  }
 
}
class ElemZam implements Serializable{
  private Towar towar;
  private int ile;
 
  public ElemZam(Towar towar,int ile){
    this.towar=towar;
    this.ile=ile;
  }
 
  public ElemZam(Towar towar){
    this.towar=towar;
    ile=1;
  }
  public float kosztZamow(){
    return ile * towar.dajCene();
  }
  public void odcz(){
    System.out.format("\tnazwa: %s, cena:%.2f, liczba sztuk:%d, koszt zamówienia:%.2f \n", towar.dajNazwe(),towar.dajCene(),ile,kosztZamow());
  }
 
  @Override
  public String toString(){
    return String.format("nazwa: %s, cena:%.2f, liczba sztuk:, koszt zamówienia:%.2f \n", towar.dajNazwe(),towar.dajCene(),ile,kosztZamow());
  }
 
}
class Zamowienie implements Serializable{
  private int liczPozZ;
  private ElemZam[]tab;
 
  public Zamowienie(){
    tab=new ElemZam[100];
    liczPozZ=0;
  }
  public void dodaj(ElemZam el){
    tab[liczPozZ] = el;
    liczPozZ++;
  }
 
  public float kosztCalegoZamow(){
    float suma=0;
    for(int i=0; i<liczPozZ; i++){
      suma+=tab[i].kosztZamow();
    }
 
 
    return suma;
  }
 
  public void odcz(){
    System.out.format("Koszt całego zamówienia wynosi %.2f zł, a na jego poszególne części składa się:\n", kosztCalegoZamow());
    for(int i=0; i<liczPozZ; i++){
      tab[i].odcz();
    }
  }
 
 
}
 
public class Main {
 
  // Zapisuje dokładnie jeden obiekt do pliku
  public static void zapis(String nazwaPl, Zamowienie z)throws IOException{
    ObjectOutputStream pl=null;
    try{
      pl=new ObjectOutputStream(new FileOutputStream(nazwaPl));
      pl.writeObject(z);
      pl.flush();
    }
    finally{
      if(pl!=null)
        pl.close();
    }
  }
 
  // Odczytuje dokładnie jeden obiekt z pliku i wyświetla o nim informację
  public static void odczyt(String nazwaPl)throws IOException,ClassNotFoundException{
    ObjectInputStream pl2=null;
    Zamowienie z = null;
    try{
      pl2=new ObjectInputStream(new FileInputStream(nazwaPl));
      z=(Zamowienie)pl2.readObject();
 
      z.odcz();
 
    } catch (EOFException ex) {
      System.out.println("Koniec pliku");
    }
 
    finally{
      if(pl2!=null)
        pl2.close();
    }
 
 
  }
 
  // Odczytuje wiele obiektów z pliku (wszystkie) i wyświetla o nim informację
  public static void odczytCalego(String nazwaPl)throws IOException,ClassNotFoundException{
    ObjectInputStream pl2=null;
    Zamowienie z = null;
    try{
      pl2=new ObjectInputStream(new FileInputStream(nazwaPl));
      int l=1;
      while(true){
        z=(Zamowienie)pl2.readObject();
        System.out.println("\nZamówienie " + l++);
        z.odcz();
      }
 
    } catch (EOFException ex) {
      System.out.println("Koniec pliku");
    }
 
    finally{
      if(pl2!=null)
        pl2.close();
    }
 
 
  }
 
  // Dopisywanie do pliku
  public static void dopisanie(String nazwaPl, Zamowienie z)throws IOException, ClassNotFoundException{
    // Najwpierw odczytujemy z plkiu to, co było tam wcześniej
    Zamowienie[] tab = new Zamowienie[100]; // do tablicy
    ObjectInputStream pl2=null;
    try{
      pl2=new ObjectInputStream(new FileInputStream(nazwaPl));
      int l=0;
      while(true)
        tab[l++]=(Zamowienie)pl2.readObject();
 
    } catch (EOFException ex) {
      // Program przeskakuje w to miejsce, kiedy dojdzie do końca pliku,
      // czyli kiedy wszystko już odczyta.
      // Teraz zamykamy plik, otwieramy w trybie zapisu i wpisujemy
      // do niego wszystko oraz dopisujemy to, co ma być dodane
      if(pl2!=null)
        pl2.close();
 
      ObjectOutputStream pl=null;
      try{
        pl=new ObjectOutputStream(new FileOutputStream(nazwaPl));
        // Wpisujemy do pliku to, co w nim już było
        for(int i=0; tab[i]!=null; i++)
          pl.writeObject(tab[i]);
 
        // i dopisujemy nowy obiekt
        pl.writeObject(z);
        pl.flush();
      }
      finally{
        if(pl!=null)
          pl.close();
      }
    }
  }
 
  public static void main(String[] args)throws IOException,ClassNotFoundException {
    Towar T=new Towar("mleko",2.29f);
    Towar T2=new Towar();
    Towar T3= new Towar("proszek do pieczenia",0.50f);
    Towar T4= new Towar("jajko", 0.20f);
    T.zmiencene(2.15f);
    T4.zmiencene(0.25f);
    T3.zmiencene(T3.dajCene()*1.1f); // podniesienie ceny o 10%
    T.zmiennazwe("kakao");
    T3.dajNazwe();
    T.odcz();
    T3.odcz();
 
    ElemZam el = new ElemZam(T, 10);
    ElemZam el2 = new ElemZam(T2);
    ElemZam el3= new ElemZam(T3,2);
    el.odcz();
    el2.odcz();
    el.kosztZamow();
    el3.kosztZamow();
 
    Zamowienie z = new Zamowienie();
    z.dodaj(el);
    z.dodaj(el2);
    z.dodaj(el3);
 
    System.out.println(z.kosztCalegoZamow());
 
    System.out.println("\n\n************ ZAPIS DO PLIKU");
    zapis("plik.dat", z);
 
    System.out.println("\n\n************ ODCZYT Z PLIKU");
    odczyt("plik.dat");
 
    System.out.println("\n\n************ DOPISYWANIE DO PLIKU");
    zapis("plik2.dat", z);
 
    Zamowienie z2 = new Zamowienie();
    z2.dodaj(el);
    z2.dodaj(el);
    z2.dodaj(el3);
    z2.dodaj(el3);
 
    dopisanie("plik2.dat", z2);
 
    Zamowienie z3 = new Zamowienie();
    z3.dodaj(el3);
    z3.dodaj(el3);
    z3.dodaj(el);
    z3.dodaj(el3);
 
    dopisanie("plik2.dat", z3);
 
    System.out.println("\n\n************ ODCZYT Z PLIKU KILKU OBIEKTÓW");
    odczytCalego("plik2.dat");
  }
}